Hakkımızda

Dernek Tüzüğü

AREL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- Derneğin Adı Ve Merkezi
Üniversitesi mezunları ile öğretim elemanları tarafından İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ adı ile bir “Dernek” kurulmuştur. Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Madde 2- Derneği Temsil Eden Renk ve Alamet-İ Farika
Derneği temsil eden renk Yaldız Sarısı, Mavi ve Beyazdır. Logosu ektedir ve logonun etrafında İstanbul Arel Üniversitesi Mezunlar Derneği 2016 yazısı bulunur.

Madde 3- Derneğin Amacı
Derneğin amacı, Ülkemiz ve Dünya toplumlarının ihtiyaç duyduğu, evrensel ahlaki değer yargılarını özümsemiş, ulusal, toplumumuzun laik ve demokratik çağdaş devlet esaslarına bağlı, çağın gereklerine cevap verebilecek düzeyde batı uygarlığının akılcı, eleştirel, hoşgörü değerlerini benimsemiş, topluma karşı sorumluluk duygusuna sahip, gerekli tüm bilgi, beceri ve yetenekli kişilerden oluşarak ülkeye ve İstanbul Arel Üniversitesi mensuplarına hizmet etmektir.
Dernek bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirebilir:
a) Mezunların, üniversite ve öğrenciler ile ilişkilerini artırmak, geliştirmek,
b) Üniversite ile ortak çalışmalar yürüterek her iki topluluğun kamuoyunda tanınırlığı ve saygınlığının korunmasını ve artırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
c) Arel üniversiteliler arasında sevgi bağlarını güçlendirmek, toplumun bilimsel, kültürel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek,
d) Arel Üniversitesi’nde öğrenim görmüş ve görmekte olan, başarılı ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin yüksek öğrenim yapmalarına yardımcı olmak,
e) Bilim, kültür, sanat ve sporla ilgili; konferans, seminer, panel, konser, temsil, gösteri, sergi, müsabaka gibi her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmak, ayrıca Arel’lilerin birlikteliğini sağlayacak balolar, yemekler, eğlenceler, iç ve dış seyahatler düzenlemek,
f) Arel’liler arasında iletişimi sağlamak üzere kitap, gazete, dergi, broşür, albüm, kompakt disk gibi her türlü basılı ve elektronik eser yayınlamak, ayrıca ülkeye ve Arel Üniversitesi toplumu’na yararlı olacak telif ve tercüme eserlerin yayınlanmasına yardımcı olmak.
g) Maddi imkanlardan yoksun üyelerin, ölümleri halinde bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına yardımcı olmak ve bu amaçla kurulan diğer Arel bağlantılı vakıf, sandık, dernek ve benzeri diğer kuruluşlara katkıda bulunmak.
h) Yeni üyelerin alınmasını özendirmek ve yasalar ile Tüzük hükümleri uyarınca üye kaydetmek,
i) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlamak; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygulamak ve yönetmek üzere ortaklıklar, iktisadi işletmeler kurmak.
j) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapmak,
k) Derneğin amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, pansiyon, yurt, sosyal tesisler gibi gayrimenkulleri satın almak, bu gayrimenkulleri kiraya vermek, işletebilmek ve her türlü inşaatı yaptırabilmek; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar almak.
l) Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırmak ve dağıtmak,
m) 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu ve bu kanunun yerini alacak sair kanunlar ile ilgili diğer düzenlemeler ve Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım almak; bağış ve yardımlarda bulunmak,
n) Arel Üniversitesi’nin eğitim ve öğretim düzeyini yükseltmek için gerekli her türlü etkinlik ve girişimlerde bulunmak ve bu amaçla kurulan diğer Arel kuruluşlarına yardımcı olmak.
o) Bu amaçları gerçekleştirmek için, ilgili mevzuata uymak kaydıyla, yurt içinde ve dışında şubeler kurmak; yurtdışında temsilcilikler, dernekler ve üst kuruluşlar kurmak; yurtdışında kurulmuş dernek ve kuruluşlara katılmak ve her türlü uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunmak,
p) Bu amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak, yurtdışında bulunan kişi ve kuruluşlardan ayni veya nakdi yardım almak,
q) 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun ve bu kanunun yerine geçecek sair kanunlar ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, dernek kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
r) Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer dernekler veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
s) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik girişimlerde bulunmak,
t) Dernek, sağlanan geliri üyeleri arasında paylaştırmamak ve gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak kaydıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçlarını ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir ancak Dernek kazanç paylaşma amacı güdemez.

Madde 4- Siyaset Yasağı
Dernek, herhangi bir siyasi kuruluşa bağlı olamayacağı gibi, hiçbir şekilde, siyasetle uğraşamaz. Ayrıca, üyeler de Dernek içinde hiçbir şekilde siyasi faaliyette bulunamazlar.

Madde 5- Derneğin Kurucuları
Derneğin kurucuları aşağıda adları yazılı kişilerdir:
Başkan Ali KURT: İstanbul Arel Üniversitesi Genel Sekreter
Başkan Yrd. Mehmet Nuri GÜNER İstanbul Arel Üniversitesi SKS Daire Başkanı
Üyeler:
Merve Tokgöz (Mezun Öğrenci)
Özlem Semra Yıldız (Mezun Öğrenci)
Esra Şentürk (Mezun Öğrenci)
Gizem Tunay (Mezun Öğrenci)
Zeynep Sena Yönlüer (Mezun Öğrenci)
Eray Kömürcüoğlu (Mezun Öğrenci)
Onur Doğan (Mezun Öğrenci)
Rıza Can Özdemir (Mezun Öğrenci)
Mert Demir (Mezun Öğrenci)

BÖLÜM II
ÜYELİK KOŞULLARI

Madde 6- Üye Olma Koşulları ve İşlemleri
Derneğe aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar üye olabilir:
a) İstanbul Arel Üniversitesi’nden mezun olanlar,
b) İstanbul Arel Üniversitesi’nde en az üç yıl okumuş olup başvuru tarihi itibariyle İstanbul Arel Üniversitesi ile ilişiği kalmamış ve bu durumu belgeleyenler,
c) İstanbul Arel Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi ve/veya en az daire başkanı düzeyinde idari görevde bulunanlar
Üyelik İşlemleri
Yukarıda belirtilen üye olabilme şartlarını taşıyanların üye olmak için izleyeceği yol şöyledir:
a) Üye olmak isteyenler, Dernek tarafından hazırlanmış üyelik beyannamesini doldurup, gerekli belgeleri ekleyerek Sicil Kuruluna verirler. Üyelik beyannameleri on (10) gün süre ile Dernek merkezinde ilan olunur. Bu süre içinde, üyeler adaylar hakkında yazılı itirazda bulunabilirler. Sicil Kurulu ayrıca adaylar hakkında araştırma yapabilir. On (10) günlük süre sonunda, adaylar hakkında itiraz edilmediği veya itiraz Sicil Kurulunca reddedildiği takdirde, Sicil Kurulu, durumu görüşü ile birlikte Yönetim Kuruluna sunar. Adayın asil üyeliğe aday kabul veya reddi kararı Yönetim Kurulunca verilir.
b) Üyeliğe aday olanlar hakkında yapılan itirazların, Sicil Kurulunca geçerli görülmesi veya Sicil Kurulunun yapacağı araştırma sonucunun olumsuz çıkması halinde, adayın üyelik başvurusu, Yönetim Kurulunca ret olunur ve durum ilgiye yazılı olarak bildirilir. Üyeliği ret olunan adaya gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulunun ret kararına karşı, ilgili, kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde ilk Genel Kurulda görüşülmek üzere itirazda bulunabilir. Bu konudaki başvurularla ilgili Genel Kurulun vereceği karar kesindir.
c) Üyelik için yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içinde karara bağlanır ve sonuç Dernek merkezinde duyurulur. Adayların asil üyelikleri, üyeliğe kabul kararından sonra, Tüzük hükümlerine uygun şekilde belirlenmiş kayıt ücreti ve ilgili yılın aidatının Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödeme planına uygun şekilde ödenmesi ile başlar.
Yukarıdaki hükümlere ek olarak, Dernek herhangi bir üyelik talebini gerekçe göstermeksizin reddetme hakkını saklı tutar.

Madde 7- Üyelik Türleri
Derneğin asil ve onursal olmak üzere iki tür üyesi vardır. Asil üye, Dernek Yönetim Kurulu veya Genel Kurulca üyeliğine karar verilen ve kayıt ücreti ile yıllık aidatı düzenli olarak ödeyen üyelerdir. Asil üye, Tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkında sahiptir. Onursal üyeler, İstanbul Arel Üniversitesinde okumamış veya öğretim üyesi olarak görev yapmamış olmakla beraber, Arel Üniversitesi mensuplarına hizmet etmiş olanların talepleri üzerine ve Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilenlerdir. Ayrıca İstanbul Arel Üniversitesinde Rektörlük yapmış yerli ve yabancı uyruklu öğretim elemanları, talepleri halinde Derneğin onursal üyesi olarak kabul edilebilirler. Onursal üyelerin kayıt ücreti ve yıllık aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Ayrıca, onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Asil ve onursal üyelerin Dernek düzenine uymak ve Derneğe sadakat gösterme yükümlülükleri vardır. Her üye, Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Madde 8- Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidatlar
Kayıt ücreti 20 TL’den az olmamak üzere Genel Kurul tarafından yıllık olarak saptanır ve asil üyeliğe kabul işlemleri sırasında bir kez ödenir. Yıllık aidat, 40 TL’den aşağı olmamak üzere Genel Kurulca saptanır ve Asil üyeler tarafından her yıl ödenir. Yıllık aidat Yönetim Kurulunun belirleyeceği ödeme planına göre ödenmek zorundadır.

Madde 9- Üyeliğin Sona Ermesi, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Her üye yazılı olarak istifa etmek sureti ile dilediği anda Dernek üyeliğinden çıkabilir. Ancak, üyelikten istifa edilmesi ödenmemiş aidatların ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İlgili mevzuatta Dernek üyesi olmak için aranan niteliklerden herhangi birini kaybeden üyenin üyeliği, niteliğin kaybedildiği andan itibaren, Genel Kurul kararına ihtiyaç olmaksızın, kendiliğinden sona erer. Üyenin Derneğin amaçlarına aykırı davranması, Dernek organlarının kararlarına uymaması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde üye Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir. Üyelikten çıkarılma, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, bu kanun yerine geçen sair kanunlar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Tüzük hükümleri uyarınca yapılır.
Dernek üyeliğinden istifa eden veya çıkarılanların kayıtları, Yönetim Kurulu kararı ile kapatılır. Ancak, bu kişilere ait aidat ödeme kayıtları uygun şekilde saklanır. Yönetim Kurulu; yukarıda sayılan çıkma ve çıkarılma hallerine ek olarak, öğretim üyesi sıfatı ile Dernek üyesi olan kişilerin herhangi bir dönemde İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyeliğinden ayrılmaları halinde, söz konusu kişilerin üyeliğini herhangi bir sebep göstermeden sona erdirmeye yetkilidir.

Madde 10- Aidat Ödemeyen Üyeler İçin Yapılacak İşlem
Aidatını ödememiş olan asil üye, Derneğe yazılı olarak bildirmiş olduğu e-posta adresine Sicil Kurulu tarafından mektup yazılarak ödemede bulunmaya çağırılır. Üye, söz konusu tebligatın yapılması veya ilgili mevzuat uyarınca yapılmış sayılmasından itibaren 45 (kırkbeş) gün içinde aidatını ve bütçe yılının sona ermesinden itibaren aidat üzerinden işlemeye başlayan ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek kanuni faizini ödemez ise, kaydı Sicil Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır.

BÖLÜM III
DERNEK ORGANLARI VE GÖREVLERİ

Madde 11- Organlar
Dernek aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
d) Sicil Kurulu
e) Disiplin Kurulu

A) GENEL KURUL
Madde 12- Genel Kurul’un Oluşumu

Genel Kurul, toplantının yapıldığı yıl dahil, aidatını ve varsa aidatına ilişkin faiz borcunu tamamen ödemiş asil üyelerden oluşur. Aidat borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar ayrıca seçme/ seçilme hakları yoktur.

Madde 13- Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri
Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneğin organların asil ve yedek üyelerini seçmek, gerektiğinde azletmek,
b) Yönetim Kurulunca düzenlenecek bilanço ve kesin hesap tablosu ile faaliyet raporunu ve Denetim Kurulu raporunu incelemek, kabul veya reddetmek,
c) Yönetim Kurulu üyelerini idari ve mali yönlerden ayrı ayrı ibra etmek veya sorumlulukları yönüne gitmek,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek onaylamak,
Dernek tüzüğünü değiştirmek,
e) Derneğe gerekli gayrimenkullerin satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması veya ayni bir hak tesis edilmesi konularında karar alarak Yönetim Kuruluna yetki vermek,
f) Derneğin feshine karar vermek,
g) Derneğin mevzuat hükümleri dairesinde uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususlarında karar vermek,
h) Gerektiğinde Derneğin amacına uygun federasyon ve konfederasyonlara, mevzuat hükümleri dairesinde katılma veya bunlardan ayrılma kararı vermek,
i) Derneğin diğer organlarından herhangi birine verilmemiş olan görevleri yerine getirmek,
j) Derneğin diğer organlarını denetlemek,
k) Dernek üyeliğine kabul ve üyelikten çıkarılma hakkında son kararı vermek,
l) Derneğe üye kayıt ücreti, yıllık aidat ücretlerini saptamak,
m) Dernek hizmetleri için görevlendirilen üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını karara bağlamak,
n) Taşınmaz edinilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesini karara bağlamak,
o) Mevzuatta ve Tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

Madde 14- Genel Kurul Toplantıları
a) Olağan Toplantı: Genel Kurul: İki yılda bir, Kasım ayında, Yönetim Kurulu üyelerini, Denetim Kurulu üyelerini, Sicil Kurulu üyelerini ve Disiplin Kurulu üyelerini seçmek üzere olağan olarak toplanır.
b) Olağanüstü Toplantı: Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Derneğin üyelik haklarını kullanmaları kısıtlanmamış üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanır. Ayrıca, tüzük değişiklikleri veya Derneğin feshi konularında karar vermek üzere olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağırılır.

Madde 15- Toplantıya Çağrı Usulü
Yönetim Kurulu, Tüzük uyarınca genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler, toplantıdan en az onbeş (15) gün önce, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta suretiyle bildirilerek toplantıya çağırılır.
Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile toplantı ilanın yapıldığı şekilde üyelere duyurulur.

Madde 16- Toplantı Yeri ve Toplantıya Giriş
Genel Kurul toplantısı, Dernek Merkezinin bulunduğu mahalde, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kontrol edilir. Genel Kurula gelen ve katılma hakkına sahip üyeler, listede adları yanına imza ederek toplantıya girerler. Listeyi imzalamayan ve Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ile üye olmayanlar toplantı yerine alınmaz.

Madde 17- Toplantı Yeter Sayısı
Genel Kurul, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. Ancak, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları için toplanan Genel Kurulda toplantı yeter sayısı olarak Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması aranır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları asil üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.

Madde 18- Toplantıların Yapılış Usulü
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Dernek Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Yeter sayısının sağlanamaması halinde de durum Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ve Sekreter’den oluşan Divanı Heyeti açık oyla seçilir.
Divan Heyeti, Tüzük hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Divan Heyeti görüşmelerin güvenlik ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Buna rağmen eylemlerine devam edenler hakkında, Divan Heyetinin önerisi üzerine Genel Kurul tarafından toplantıdan çıkarma kararı alınabilir. Toplantıdan çıkarılan üyeler, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamazlar.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin kimliklerini göstermeleri ve hazirun cetvelinde yer alan isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantı sonunda, toplantı tutanağı Divan Heyetince düzenlenir, imzalanır ve tüm belgelerle birlikte Yönetim Kurulu Başkanına verilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna seçimden itibaren yedi gün içinde tesliminden sorumludur.

Madde 19-Toplantıda Görüşülecek Hususlar
Genel Kurul toplantılarında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme konulması zorunludur.

Madde 20-Kararların Alınması ve Oy Hakkı
Genel Kurul toplantılarında karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Ancak, Derneğin feshi veya Tüzük değişikliği kararları toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oyu ile alınabilir.
Hiçbir Dernek üyesi, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuk işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
Olağan ve olağanüstü olarak toplanan genel kurullarda, dernek organlarının seçimi gizli oylama ile yapılır, diğer tüm kararlar açık oyla alınır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Madde 21- Seçimlere İlişkin Genel Hükümler
Seçimler gizli oy, açık sayım-döküm esaslarına göre yapılır. Bu esaslara uyulmasını Divan Heyeti sağlar ve denetler. Kurulların asil ve yedek üyeleri, basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir.

Madde 22- Oy Pusulaları ve Zarflar
Seçimlerde, asil ve yedek kurul üye adaylarını birlikte gösteren, birleşik oy pusuları kullanır. Oy pusulaları Yönetim Kurulunca saptanacak renklerde ve aynı ölçülerde, Başkan adayları tarafından bastırılır. Boş Oy pusulaları, beyaz kâğıt üzerine, Yönetim Kurulu tarafınca seçimlerden önce yeteri kadar bastırılır.
Oy zarfları Yönetim Kurulu tarafından tek renkte ve yeterli sayıda hazırlattırılır, sayısını belirleyen bir tutanakla seçim günü Divan Heyetine teslim edilir.

Madde 23- Oy Pusulalarının ve Zarfların Dağıtılması
Genel Kurul’a katılma hakkına sahip üyelere, imzaları karşılığında, Sicil Kurulunun mühür ve imzasını taşıyan mühürlü bir oy zarfı, bir beyaz boş oy pusulası ve Başkan adayları daha önceden teslim etmişlerse basılı oy pusulaları verilir.

Madde 24- Oy Sandıkları
Divan Heyeti, daha önceden Yönetim Kurulunca hazırlanarak kendisine teslim edilen en az üç boş oy sandığını, Genel Kurul’a göstererek kilitler ve belirlediği yerlere koydurur.

Madde 25- Sandık Komiteleri
Sandık Komiteleri; Divan Heyeti tarafından seçilecek birer üye ile her Başkan adayının Divan Heyeti’ne yazılı olarak bildireceği birer kişiden oluşur. Sandık Komitelerinin hangi sandıklarda görev yapacakları, Divan Heyeti tarafından belirlenir. Sandık Komiteleri, görevli bulundukları oy sandıklarında üyelerin düzenli biçimde oy kullanmalarını sağlamak ve üye listelerinin bir nüshasını imzalatmakla görevlidirler. Sandık Komiteleri gerektiğinde oy kullananlardan fotoğraflı kimlik belgesi göstermelerini isterler. İstenen belgeyi göstermeyenler, Divan Heyeti tarafından kimlikleri belirlenemezse, oy kullanamazlar.

Madde 26- Kapalı Oy Verme Yerleri
Üyelerin, oy pusulalarının düzenlemelerinde gizliği temin amacıyla, Yönetim Kurulu, her oy sandığı için, ayrı bir kapalı oy verme yeri hazırlar.

Madde 27- Oy Zarfının Kaybedilmesi Hali
Oy zarflarını aldıktan sonra, bunları hangi nedenle olursa olsun kaybeden üyelere kesinlikle yenileri verilmez.

Madde 28- Seçim Usulünün Açıklanması
Genel Kurullarda, seçimlere başlamadan önce, Divan Heyeti üyelere seçimle ilgili Tüzük hükümlerini ve oy vermenin nasıl yapılacağını anlatır.

Madde 29- Oy Vermenin Başlaması ve Bitmesi
Oy verme işlemi, Divan Heyeti’nin seçim usulünü açıklamasını takiben başlar ve aralıksız olarak Divan Heyeti’nin belirleyeceği saate kadar sürer. Bu saatte, sandık başlarında henüz oyunu kullanmamış üye bulunması durumunda Sandık Komiteleri sırada bekleyen üyeleri saptarlar ve seçim süresi sadece bu üyelerin oylarını kullanmalarına kadar uzatılır.

Madde 30- Oy Pusulalarının Kullanılması
Seçimlerde yalnız Başkan adaylarınca belirlenen renkli oy pusulaları ile Yönetim Kurulunca bastırılan beyaz renkli boş oy pusulaları kullanılır. Basılı oy pusulaları üzerinde, değişiklik yapılamaz. Boş oy pusulalarını kullanmak isteyen üyeler, ilgili bölümlere, diledikleri kişilerin isimlerini yazabilirler. Ancak boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için Başkan ve kurullarda yer alacak asil ve yedek üyelerin tümü için isim yazmak zorunludur. Basılı veya boş oy pusulalarında, bir isim ancak bir kez yazılabilir. Aksi halde oy pusulası geçersiz sayılır. Başkan adaylıkları için Tüzükte belirlenenden fazla sayıda isim yazılırsa bu oy pusulası geçersiz sayılır.

Madde 31- Oyların Verilmesi
Üyeler, oy pusulalarını oy sandıklarına atarlar ve üye listesini imzalarlar.

Madde 32- Sandıkların Açılması
Oy verme işlemi bittikten sonra, oy sandıkları Divan Heyeti tarafından Genel Kurul üyeleri önünde açılır. Sandıklardan zarfsız oy pusulası çıkması halinde, bunlar öncelikle yok edilerek durum tutanağa geçirilir. Geri kalan oy zarfları her sandık için ayrı ayrı sayılır ve tutanağa geçirilir. Herhangi bir sandıktan çıkan oy zarflarının sayısının oy kullanan sayısından fazla olması halinde, o sandıktan çıkan oy zarfları arasından, rastgele seçilen fazla zarf alınarak açılmadan yok edilir ve durum tutanağa geçirilir.

Madde 33- Oy Pusulalarının Zarflardan Çıkarılması
Oy zarflarının tasnifi aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Geçerli oy zarfları belirlendikten sonra, Divan Heyeti, zarfları teker teker açar ve zarfların içinden çıkan oy pusulalarını ayırır.
b) Basılı ya da elle doldurulmuş oy pusulaları ile zarfların üzerinde oy kullanan kişinin kimliğini belirleyecek ad, imza ya da işaret bulunduğu takdirde oy pusulaları geçersiz sayılır, yok edilir, durum tutanağa geçirilir.
c) Bir zarfın içinden aynı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa, biri geçerli sayılır, diğerleri yok edilir, durum tutanağa geçirilir.
d) Bir zarfın içinden ayrı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa hepsi geçersiz sayılır, yok edilerek, durum tutanağa geçirilir.
e) Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile elle doldurulmuş bir oy pusulası çıkarsa her ikisi de geçersiz sayılır, yok edilerek durum tutanağa geçirilir.
f) Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile hiç doldurulmamış bir boş oy pusulası çıkarsa, basılı oy pusulası geçerli sayılır, boş oy pusulası yok edilerek durum tutanağa geçirilir.

Madde 34- Oyların Sayılması
Divan Heyeti tarafından Tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca geçerli oy pusulaları belirlendikten sonra bunlar her Kurulu gösteren bölümler birbirinden ayrılarak sayılır ve sonuçlar bir tutanağa geçirilir.

Madde 35- Seçilebilme Yeter Sayısı
Seçilebilmek için diğer adaylardan fazla oy almak yeterlidir. Kurulların asil ve yedek üyeleri seçilen Başkan’ın aday listesinde yer alan adaylar ile belirlenerek seçilir. Başkan adaylarının eşit sayıda oy almaları durumunda Başkanlık seçimi aynı gün tekrarlanır.

B) YÖNETİM KURULU

Madde 36-Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu
Başkan, derneğin en az üç yıl üyesi olan ve üyeliği süresince aidat yükümlülüklerini yerine getirmiş, disiplin cezası almamış üyeler arasından, iki yıl için Genel Kurul tarafından seçilir.
Başkanlığın boşalması halinde, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerinin seçimi için, en geç bir ay içinde, Olağanüstü Genel Kurul toplantıya çağrılır. Bu şekilde seçilen Başkan ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelikleri, eskilerinin görev sürelerini tamamlarlar.

Madde 37-Yönetim Kurulunun Oluşumu
Yönetim Kurulu, iki yıl için Genel Kurul tarafından aidat yükümlülüklerini yerine getirmiş üyeler arasından seçilen, 5 asil (Başkan dahil) ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’na seçildikten sonra, yukarıda yazılı şartları taşımadığı anlaşılanlar ile görev süreleri içinde derneğin amaçlarına aykırı hareket edenler istifa etmiş sayılırlar ve yerlerine sıradaki yedekler geçer.
Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin de asil üyeliğe gelmelerine rağmen beş kişiden aşağıya düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından otuz gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından üç Dernek üyesini seçer ve seçilen bu kurulu otuz gün içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 38-Görev Ve Yetkileri

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına veya üçüncü kişi veya kişilere yetki vermek;
b) Bütçeye göre ve Tüzük hükümlerine uygun bir biçimde tasarruflarda bulunmak;
Derneğin amacının gerçekleşmesi, ilerlemesi, gelişmesi, gelirlerinin arttırılması için ilgili mevzuat ve Tüzük hükümleri çerçevesinde her türlü girişimde bulunmak;
c) Kanuna ve Tüzüğe aykırı olmamak kaydı ile yönetmelikler düzenlemek;
d) Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve gündemini hazırlamak, Genel Kurul kararlarını uygulamak;
e) Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptamak, personeli işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak;
f) Üye kabul işlemlerini yapmak;
g) Geçmiş yıl faaliyet raporu ve kesin hesabı ile gelecek yıl bütçesini hazırlamak;
h) Derneğin karar, muhasebe, yazışma, demirbaş ve diğer kayıt defterlerinin düzenli olarak tutulmasını ve işlenmesini sağlamak;
i) Genel Kurul’un yetkilendirmesi halinde Dernek adına taşınmaz edinilmesi için gerekli işlemleri yapmak;
j) Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

Madde 39-Görev Bölümü ve Toplantılar
Yönetim kurulunun görev taksimi ve toplantı düzeni aşağıdaki esaslara göre yapılır:
a) Yönetim Kurulu, Seçimi izleyen ilk toplantısında, kendi arasından; bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Genel Sekreter, bir Muhasip üye ve bir de Veznedar üye seçerek, durumu Karar Defterine geçirir ve Dernek Merkezinde ilan suretiyle üyelere duyurur.
b) Yönetim Kurulu, vereceği karar üzerine bu görev bölümünde değişiklik yapabilir.
c) Yönetim Kurulu, Dernek işlerinin gerektirdiği sıklıkta, her halükarda ayda en az bir kez toplanır. Toplantıya, Başkan bulunmadığı takdirde Başkan Vekili, onun da yokluğunda Genel Sekreter başkanlık eder.
d) Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazlası, karar yeter sayısı ise, toplantıda bulunan üyelerin mutlak çoğunluğudur.

Madde 40-Derneği Temsil
Derneği; Başkan bulunmadığı hallerde Başkan Vekili veya Yönetim Kurulunun bu hususta yetki verdiği kişi veya kişiler temsil eder.
Ayrıca, Yönetim Kurulu veya toplanmasının mümkün olmadığı hallerde Başkan ve bulunmadığı zaman Başkan Vekili, derneği ilgilendiren bir görüşmeye veya toplantıya Dernek asil üyelerinden birisine yetki verebilir. Ancak, bu görüşme veya toplantıların sonucunda, Derneği gerek idari gerekse mali yükümlülük altına sokacak bir karar alınması halinde, Derneğin bu konuda yükümlü olabilmesi için, idari konularda Tüzükte yetki ve mali konularda bütçede ödenek bulunması, Yönetim Kurulu kararıyla onaylanması ve yetkili kişilerin imzasını taşıması zorunludur.

Madde 41-Derneği İlzam
Tüzükteki ve bütçedeki yetkiler uyarınca, Yönetim Kurulu kararı ile Derneği:
a) Mali işlerde: Başkan veya Başkan Vekili ile Muhasip Üyenin birlikte,
b) İdari işlerde: Başkan, Başkan Vekili veya Genel Sekreterin tek başına imzaları temsil ve ilzam eder.
Tüzük uyarınca Derneğin ilzamı için herhangi bir üye veya üçüncü kişiye yetki verilmişse, bu kişi kendisine verilen yetki kapsamına giren mali ve idari işlerde, yetkilendirme kararında belirtildiği şekilde münferit veya müşterek imzası ile temsil eder.
Yukarıdaki kişilerin Dernek adına attıkları imzalarının Derneği bağlaması için Dernek unvanının altına atılması gerekir.

Madde 42-Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
Yönetim Kurulu üyeleri Derneğin yönetiminden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak karara karşıt oy vermiş ve bu hususu Karar Defterine yazdırarak imzalamış ve durumu denetçilere haber vermiş üyeler ilgili karardan sorumlu değildir.

Madde 43-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri
a) Başkan: Derneği her konuda temsil eder. Yönetim Kurulu görüşmelerini yönetir, verilen kararların uygulanmasını sağlar, yazışmaları denetler, ayrıca Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
b) Başkan Vekili: Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder ve onun yetkilerini kullanır.
c) Genel Sekreter: Derneğin yazı işlerini yönetir. Yönetim Kurulu görüşmelerini ve alınan kararları Karar Defterine kaydeder. Yönetim kurulu Karar Defteri’nin düzgün yazılmasından ve kararların altının imzalattırılmasından sorumludur. İdari işlerde yazışmaları tek başına imza eder.
d) Muhasip Üye: Derneğin hesap işlerini yürütür. Muhasebe ve buna ilişkin defterleri tutar veya tutturur. Yıllık bütçe ve kesin hesapları hazırlar. Giderlerin bütçedeki ilgili madde ve fasıllara göre yapılmasını sağlar. Derneği mali konularda bağlayacak olan evrak ve belgeleri Başkan veya Başkan bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekili ile birlikte imza eder.
e) Veznedar: Derneğin para, tahsilat makbuzları, çek defterleri vesair kıymetli evrakını saklamakla yükümlüdür. Kasada Yönetim Kurulunca belirlenecek miktar kadar para bulundurur, fazlasını bankaya yatırır. Yönetim Kurulu kararı ile gider ödemelerini yapar. Kasa defterini tutar veya tutturur.

Madde 44-Yönetim Kurulunun Tutacağı Defterler
Yönetim Kurulu aşağıdaki defterleri tutmakla yükümlüdür:
a) Üye kayıt defteri;
b) Karar defteri;
c) Evrak kayıt defteri;
d) İşletme hesabı defteri;
e) Demirbaş defteri;
f) Alındı belgesi kayıt defteri.

C) DENETİM KURULU
Madde 45- Denetim Kurulunun Oluşumu

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde sıradaki yedek, boşalan üyeliğe geçer ve bu üyeliğin görev süresini tamamlar.

Madde 46- Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
a) Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
b) Derneğin bütün hesaplarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetlemek;
c) Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol etmek;
d) Eksik veya usulsüz görecekleri hesap ve harcamalarda, derhal yazılı olarak Yönetim Kurulunun dikkatini çekmek, gereğinde durumu Genel Kurula bildirmek,
e) Dernek için önemli görecekleri hususlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak;
f) Devreleri sonunda hazırlayacakları raporu Genel Kurulun görüş ve onayına sunmak;
g) Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 47- Çalışma Şekli
Denetim Kurulunun çalışması aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) Denetim Kurulu, ilk toplantısında kendisine bir Başkan ve Başkan Vekili seçer.
Denetim Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi, aralarından birine belli konularda inceleme ve araştırma yetkisi verebilir. Denetim Kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurula sunmakla yükümlüdür.
b) Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma kararının oy birliği ile alınması zorunludur.
Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi, Denetim Kurulu üye sayısı üçten aşağı düştüğü takdirde, en geç bir ay içinde, Kurul’un seçimi yenilenir. Yeniden seçilen Kurul, eskisinin görev süresini tamamlar.
c) Denetim Kurulunun herhangi bir üyesinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, Derneğe ait yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

D) SİCİL KURULU

Madde 48- Sicil Kurulunun Oluşumu
Sicil Kurulu, Derneğin asil üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde sıradaki yedek boşalan üyeliğe geçer ve bu üyeliğin görev süresini tamamlar.

Madde 49- Görev Ve Yetkileri
Sicil Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Derneğe üyelik başvurularını teslim almak;
b) Üyelik beyannamelerini Dernek merkezinde ilan etmek,
c) Üyelik başvuruları hakkında yapılabilecek itirazları incelemek ve karara bağlamak;
d) Gerek gördüğü takdirde, üyelik başvurusunda bulunanlar hakkında her türlü araştırmayı yapmak;
e) Üyelik başvurularını, olumlu veya olumsuz görüşü ile birlikte, Yönetim Kurulu’nun onayına sumak;
f) Üyelerin yaşlarını, adreslerini, Derneğe ilk giriş tarihlerini ve aidatlarını düzenli olarak ödediklerini saptamak,
g) Asil üye defterini ve Sicil Kurulu karar defterini tutmak;
h) Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 50- Çalışma Şekli
Sicil Kurulu ilk toplantısında kendisine bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Sicil Kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi, toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde, en geç bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurul toplanarak Sicil Kurul seçimi yenilenir. Yeni seçilen Kurul, eskisinin görev süresini tamamlar.

E) DİSİPLİN KURULU

Madde 51- Disiplin Kurulunun Oluşumu
Disiplin Kurulu, asil üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde sıradaki yedek boşalan üyeliğe geçer ve bu üyeliğin görev süresini tamamlar. Kurulun asil üyelerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yerine sıraya bakılmaksızın, doğrudan ilk yedek üye geçer.

Madde 52- Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri
Disiplin Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu ve diğer Dernek organları tarafından Kurula intikal ettirilen olaylar hakkında gerekli inceleme, soruşturma ve değerlendirmeyi yaparak karara bağlamak;
b) Disiplin soruşturması sonuçlanıncaya kadar taraflar hakkında, Dernek merkez ve lokaline girişi yasaklamak da dâhil, benzeri tedbirler almak;
c) İlgililer hakkında ceza verilmesi veya tedbir uygulanması halinde, durumu gereği yapılmak üzere, Yönetim Kurulu’na ve sicillerine işlenmek üzere Sicil Kuruluna yazı ile bildirmek;
d) Disiplin Kurulu karar ve evrak kayıt defterini tutmak;
e) Kanun ve tüzükle kendisine tanınan diğer görev ve yetkileri kullanmak.
Disiplin Kurulu yukarıda yazılı görevleri yerine getirirken, hakkında disiplin soruşturması açılan üyeyi savunmasını alarak sorgulayabileceği gibi kendisine gelen olaylarla ilgili bütün Dernek üyelerinin bilgi ve görgülerine, yazı ile davet etmek suretiyle başvurabilir, kişi ve kuruluşlar nezdinde doğrudan yazışmalarda bulunabilir. Savunmasını yapmak, tanık ve şikâyetçi olarak dinlenmek üzere davet edilen üyeler zorunlu nedenler dışında, bu davete, verilen süreler içinde, kesinlikle uymakla yükümlüdürler.

Madde 53- Çalışma Şekli
Disiplin Kurulunun çalışması aşağıdaki esaslara göre gerçekleşir:
a) Disiplin Kurulu, seçimini takip eden en geç bir hafta içerisinde toplanarak, kendisine bir Başkan bir Başkan Vekili seçer ve seçim sonucu yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilir.
b) Disiplin Kurulu, Başkan’ın çağrısı üzerine toplanır.
c) Disiplin Kurulu, toplantı ve karar yeter sayıları oybirliğidir. Yedek üyelerin tümünün katılması ile dahi üye tamsayısının sağlanamaması halinde, en geç bir ay içinde, Kurulun seçimi yenilenir. Yeni seçilen Kurul, eskisinin görev süresini tamamlar.
d) Disiplin Kurulu, her olay için, gerekli gördüğü takdirde inceleme ve soruşturmaların yapılması için, kendi üyeleri arasında bir raportör tayin edebilir.

Madde 54- Disiplin Kurulu’na Başvuru
Tüzüğe göre, disiplin cezası uygulaması gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde;
Bu duruma doğrudan taraf veya tanık olan ilgili üye, Yönetim Kurulu aracılığı ile;
Denetleme Kurulu ve Sicil Kurulu, görev alanlarına ilişkin konularda doğrudan;
Yönetim Kurulu doğrudan; Disiplin Kuruluna başvurabilir. Yönetim Kurulu, kendisine yapılan başvuruları en geç yedi gün içinde Disiplin Kuruluna sevk etmek zorundadır.

Madde 55- Kararların Verilmesi
Disiplin Kurulu, kendisine sevk edilen durumlar hakkında en geç otuz (30) gün içinde kararını vermek zorundadır. Bu süre içinde, Disiplin Kurulu kararının, zorunlu nedenlerle gecikeceğinin anlaşılması halinde, bu gecikmenin sebebini ve kendisinin kararlaştıracağı durumun özelliklerine uygun tedbirleri, Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir. Disiplin Kuruluna verilen bir üye, savunmasını alınmadan cezalandırılamaz. Kendisine iadeli taahhütlü gönderilen yazının alındığı tarihten başlayarak yedi gün içinde yazılı savunmasını vermeyen veya sözlü savunma yapacağını aynı süre içinde yazılı olarak bildirmeyen üye, bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Disiplin Kurulu, alacağı bütün kararları Karar Defterine kaydeder ve son kararları Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.

Madde 56- Hak Düşürücü Süre
Meydana gelişinden itibaren bir yıl içinde başvuru konusu yapılmayan eylem hakkında herhangi araştırma, soruşturma veya inceleme başlatılamaz; karar alınamaz veya söz konusu eylem ceza konusu yapılamaz.

Cezai Hükümler
Madde 57- Cezayı Gerektiren Haller

Cezayı gerektiren haller şunlardır;
a) Dernek disiplinini bozmak;
b) Dernek içinde ahlak ve adaba aykırı söz söylemek veya harekette bulunmak;
c) Dernek demirbaşlarına zarar verici davranışlarda bulunmak;
d) Dernek şeref ve itibarını zedeleyici söz söylemek veya hareketlerde bulunmak;
e) Üyelerin şeref ve itibarlarını zedeleyici söz söylemek veya hareketlerde bulunmak;
f) Dernek Başkanı, Kurul ve Komite üyelerini Lokal Müdürünü ve görevlilerini küçük düşürecek, zan altında bırakacak söz söylemek veya hareketlerde bulunmak;
g) Arel Üniversitesi mensuplarının şeref ve itibarını zedeleyici söz söylemek veya hareketlerde bulunmak;
h) Dernek defter ve kayıtlarında usulsüzlük yapmak, defter ve kayıtları tahrif etmek veya Dernek varlıkları üzerinden menfaat elde etmek;
ı) Kanun, Tüzük, Tüzük uyarınca çıkarılan yönetmeliklerin hükümleri ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket etmek.

Madde 58-Verilecek Cezalar
Disiplin Kurulu, üyenin; 59. Maddede belirtilen yazılı fiillerden herhangi birinin gerçekleştirmesi halinde üyeye yazılı uyarı verilmesine, 59. maddenin yazılı fiillerden herhangi birinin 1 yıl içinde iki kez gerçekleştirmesi halinde üyelikten çıkarılmasına karar verilmesine ilişkin görüşünü Yönetim Kuruluna bildirir.

Madde 59- İtirazlar
Üye, cezanın tebliğinden itibaren en geç bir ay içinde, Yönetim Kuruluna itirazda bulunulabilir. Bu süre kesindir. Yönetim Kurulu, bu itirazları en geç üç (3) ay içinde sonuçlandırır. Yönetim Kurulu cezayı onaylayabilir veya Disiplin Kurulundan, talebinin gerekçeleriyle birlikte, tekrar görüşülmesini isteyebilir. Yönetim Kurulu’nun üç (3) aylık süre içinde cevap vermemesi cezanın onaylanması anlamına gelir.

Madde 60- Kararların Tebliği
Cezalar ilgiliye iadeli taahhütlü mektupla bildirir, ayrıca siciline işlenmek üzere de Sicil Kuruluna gönderilir. Ancak, hiçbir ceza kesinleşmeden ilgilinin siciline işlenemez. Verilen disiplin cezaları, Dernek Merkezinde ilan edilmek suretiyle, üyelere duyurulur. Disiplin cezaları ile gerekçeleri, sadece Disiplin Kurulu Karar Defterine yazılır, diğer bildirim ve ilanlar için, gerekçe gösterme zorunluluğu yoktur. Söz konusu disiplin cezasından beş (5) yıl sonra, ilgilinin talebi üzerine, siciline işlenmiş kayıt, Sicil Kurulu kararı ile silinir. Bu suretle, tüzüğün seçilebilme koşulları ile ilgili hükümlerindeki engel ortadan kalkar.

BÖLÜM V
MALİ HÜKÜMLER

Madde 61- Bütçe
Derneğin harcamaları, Genel Kurul tarafından onaylanmış bir Bütçe ile uygulanır. Bütçenin geçerliliği, onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren başlamak ve yeni bütçenin onaylanacağı izleyen genel kurul tarihinden önce sona ermemek üzere, 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadardır.

Madde 62- Bütçenin Uygulanması
Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Madde 63- Derneğin Gelirleri
Derneğin gelirleri şunlardır;
Üye kayıt ücretleri ve yıllık aidatlar,
a) Bağışlar ve yardımlar,
b) Balo, konser, konferans, piyango, gezi, yayın ve benzeri organizasyonların gelirleri,
c) Derneğin malvarlıklarından elde edilen gelirler,
d) Reklam ve sponsorluk gelirleri,
e) Diğer Dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

Madde 64- Tahsilatın Yapılması
Derneğin her türlü tahsilatı, numaralı, mühürlü ve tahsil edenin imzasını taşıyan, koçanla alındı belgesi karşılığında yapılır. Dernek adına tahsilata yetkili olanlar, Yönetim Kurulu tarafından ismen belirlenir.

Madde 65- Ödemelerin Yapılması
a) Ödemelerin yapılabilmesi için,
b) Bütçenin ilgili bölümünde ödenek bulunması;
c) Yönetim Kurulu kararı olması;
d) Ödemenin makbuz, fatura gibi geçerli belgeye bağlanması;
e) Ödeme fişinde Başkan, yokluğunda Başkan Vekilinin ve Muhasip üyenin birlikte imzaları ile Yönetim Kurulunun karar tarih ve sayısının bulunması zorunludur.
Yukarıdakilerin dışında, hiçbir ödeme yapılamaz. Taahhüde girişilemez, ödünç alınamaz. Yapanlar şahsen ve malen sorumlu olup, doğacak zararı karşılamakla yükümlüdürler. Yapılması zorunlu bulunan sürekli ödemeler, bu hükmün dışındadır.

Madde 66- Avanslar
Yönetim Kurulu, günlük ve zorunlu giderleri için, Dernek kasasında tutulacak nakit miktarını belirler. Bu miktarı aşan nakit, bankada saklanır. Ayrıca, Yönetim Kurulu, bütçenin ödenek varsa, gerektiğinde bir işin yapılması ya da bir mal satın alınması için görevlendireceği kişiye avans verebilir. Verilen avans, hizmetin bitimi ya da malın satın alınmasını izleyen en geç yedi iş günü içinde hesap ya da paranın geri verilmesi yolu ile kapatılır. Bu süre içinde avansını kapatmayan, parayı zimmetine geçirmiş sayılır. Verilen avans kapatılmadan ikinci bir avans verilemez.

Madde 67- Aktarma Yetkisi
Bütçede maddeler arasında aktarma yetkisi Yönetim Kurulu’na, fasıllar arasında aktarma yetkisi Genel Kurula aittir.

Madde 68- Defter ve Kıymetli Evrakın Saklanması
Derneğe ait muhasebe ve yazışma defterleri ile diğer defterler ve evrak yasal süre boyunca saklanır. Tahsilat makbuzları ve çek defterleri, Yönetim Kurulunca onaylanmış bir deftere, cilt, sıra numarası ve adetleri yazılmak suretiyle, sözleşme, vekâletname ve benzer evrakla birlikte Veznedar tarafından saklanır.

Madde 69- İç Denetim
İç denetim, tüzük ve mevzuat hükümleri uyarınca, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından uygulanır. Denetim Kurulu, dilediği anda tüm kayıt ve belgeleri inceleyebilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu ve diğer Dernek yetkilileri, istenilen kayıt ve belgeleri hazır bulundurmakla yükümlüdür.

BÖLÜM VI
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 70- Kurul Üyelerinin Toplantılara Katılmaması
İstifa veya herhangi bir nedenle Kurul üyelerinden birisinin çekilmesi veya üst üste üç (3) toplantıya katılmaması ve dördüncü toplantıya gün, saat ve yeri kendisine taahhütlü mektupla bildirildiği halde, özürsüz gelmemesi halinde, gelmeyen üye istifa etmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye çağırılır.

Madde 71- Devir Teslim
Kurulların seçim devreleri sonunda veya yeniden seçim yapılan hallerde, her kurulun eski ve yeni üyeleri bir devir ve teslim işlemi yapmak zorundadırlar. Durum, bir tutanakla saptanarak, Karar Defterine geçirilir.

Madde 72- Gelir ve Gider İle Borçlanmada Usul
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 73- Derneğin Feshi
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilir. Tasfiye sonucunda kalan taşınır ve taşınmaz mallar, Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfi’na terk ve tahsis olunur. Söz konusu vakfın tasfiye zamanında mevcut bulunmaması durumunda, anılan malvarlığı, Genel Kurul tarafından tasfiye kararında belirlenecek Derneğin amaçları ile ortak veya benzer amaçlara sahip ve Arel Topluluğu ile ilgili başka bir dernek veya vakfa devredilir. Para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Madde 74- AREL Topluluğu
İşbu Tüzükte Arel Topluluğu tanımı, Arel Topluluğu İşbirliği Kurulu’nda temsil edilen veya gelecekte bu kurulun muadili platformlarda temsil edilecek olan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Geçici Madde: Kurucu yönetim kurulu en az altı ay, en çok 12 ay içinde seçimli genel kurul yaparak yönetimi seçilecek olan dernek yönetim kuruluna devreder
Yürürlük
Bu tüzük Genel Kurul’un kabulü ile yürürlüğü girer.